Philips Viva Collection HR3741 manual

Philips Viva Collection HR3741
5.2 · 1
PDF manual
 · 4 páginas
Español
manualPhilips Viva Collection HR3741
English
1 Important
Read this user manual carefully before you use the appliance, and save the user manual for future reference.Warning• Do not immerse the motor unit in water nor rinse it under the tap.• Before you connect the appliance to the power, make sure that the voltage indicated on the bottom of the appliance corresponds to the local power voltage.• If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.• Appliances can be used by persons with reduced physical, sensory or metal capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and if they understand the hazards involved.• Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.• This appliance shall not be used by children. Keep the appliance and its cord out of reach of children.• Before you connect the mixer to the mains, insert the beaters into the mixer.• Before you switch on the appliance, lower the beaters into the ingredients.• Switch off the appliance and disconnect it from the mains if you leave it unattended and before you assemble, disassemble and clean it and before changing accessories or approaching parts that move in use.• Do not touch or insert any object on the gears of the mixer stand, especially when the appliance is in use. • Clean the mixer unit, stand and holder with a moist cloth.Caution• Never use any accessories or parts from other manufacturers or that Philips does not specifically recommend. If you use such accessories or parts, your guarantee becomes invalid.• This appliance is intended for household use only.• Do not exceed the quantities and processing time indicated in the user manual.• Do not process more than one batch without interruption. Let the appliance cool down to room temperature before you continue procsessing.
Note
• Noise level = 86 dB [A]Electromagnetic fields (EMF)This Philips appliance complies with all standards regarding electromagnetic fields (EMF). If handled properly and according to the instructions in this user manual, the appliance is safe to use based on scientific evidence available today.Recycling This symbol means that this product shall not be disposed of with normal household waste (2012/19/EU).Follow your country’s rules for the separate collection of electrical and electronic products. Correct disposal helps prevent negative consequences for the environment and human health.
2 Introduction
Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully benefit from the support that Philips offers, register your product at www.philips.com/welcome.
3 What’s in the box (Fig. 1)
a Turbo button • Press and hold to reach the maximum speedb Speed control
•
: OFF position
•
: speed setting
c
Eject button • Press to release the beaters or dough hooksd Hole for the beaters and dough hooks• Hole A: for the beaters and dough hooks with gear a• Hole B: for the beaters and dough hooks with gear b (of larger size)e Driving bowl (HR3745 only)f Mixer stand (HR3745 only)g Lever to release the arm of the mixer standh Lever to release the mixeri Mixer unitj Power cordk Cord clipl Two dough hooks m Two wire beaters (HR3741 only)n Two strip beaters (HR3740/HR3745 only)
4 Use the appliance (Fig. 2/Fig. 3/
Fig. 4)
Before the first useBefore you use the appliance for the first time, thoroughly clean the parts that come into contact with food.Strip beaters/Wire beaters/Dough hooksSwitch on the mixer. Select a proper speed. To avoid splashing, start mixing at a low speed, and then switch to a higher speed.
Tip
Beaters are for whipping egg white, cream. It can also be used
for mixing cake batter, cookies dough, pancake, waffles, and puff pastries etc. Dough hooks are for preparing yeast dough, pasta dough, etc.
Start with speed 1 to prevent splashing. Then slowly increase the
speed. For best results, use speed 5 for whipping. Use the Turbo button to get quick access to the maximum speed
Press the spatula against the side of the driving bowl to remove
unmixed ingredients in order to obtain a well-mixed mixture (HR3745 only).
You can use the mixer with the stand (fig. 2) or without the stand
(fig. 3) (HR3745 only).
For small amount recipe, use the mixer without the stand for the
best result (HR3745 only).
After processing large quantity ingredients or processing ingredients
for a long time, let your mixer cool down for two hours before starting another operation. You may need to adjust the amount of liquid to form the dough according to the humidity and temperature condition.
6
1
2
3
2
3
5
HR3745
1
3
4
5
4
HR3740, HR3741
1
2
3
4
(MAX)
500 ml
X8
750 g1000 g6 min 5
5
5
1-5
2 min3 min5 min720 g
5
6
HR3745
HR3745
5 Cleaning (Fig. 6)
Caution
Before you clean the appliance or release any accessory, unplug it.
Clean the beaters, dough hooks, and driving bowl, in warm water with some washing-up liquid or in a dishwasher.
6 Storage
1 Wind the power cord round the heel of the appliance.2 Put the beaters, and dough hooks in the driving bowl (HR3745 only). 3 Store the mixer unit, mixer stand, and driving bowl (HR3745 only) in a dry place away from direct sunlight or other sources of heat.
7 Guarantee and service
If you have a problem, need service, or need information, see www.philips.com/support or contact the Philips Consumer Care Center in your country. The phone number is in the worldwide guarantee leaflet. If there is no Consumer Care Center in your country, go to your local Philips dealer.Dansk
1 Vigtigt
Læs denne brugervejledning omhyggeligt igennem, inden apparatet tages i brug. Gem brugervejledningen til eventuel senere brug.Advarsel• Motorenheden må ikke kommes i vand eller skylles under vandhanen.• Før du slutter strøm til apparatet, skal du kontrollere, at den netspænding, der er angivet i bunden af apparatet, svarer til den lokale netspænding.• Hvis netledningen beskadiges, må den for at undgå enhver risiko kun udskiftes af producenten, en autoriseret forhandler eller en tilsvarende kvaliceret fagmand.• Apparaterne kan benyttes af personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, såfremt de er blevet instrueret i sikker brug af apparatet og forstår de medfølgende risici.• Apparatet bør holdes uden for børns rækkevidde for at sikre, at de ikke kan komme til at lege med det.• Dette apparat må ikke bruges af børn. Hold apparatet og ledningen uden for børns rækkevidde.• Før du sætter mixeren i stikkontakten, skal du sætte piskerisene i mixeren.• Før du tænder for apparatet, skal du sænke piskerisene ned i ingredienserne.• Sluk for apparatet, og tag stikket ud af stikkontakten, når du går fra det, før du samler det, skiller det ad eller rengør det, samt før du skifter tilbehør eller kommer tæt på dele, der bevæger sig under brug og rengøring.• Undlad at berøre eller indsætte genstande i tandhjulene på mixer-holderen, især når apparatet er i brug. • Rengør mixerenheden, stativet og holderen med en fugtig klud.Forsigtig• Brug aldrig tilbehør eller dele fra andre fabrikanter eller tilbehør/dele, som ikke specikt er anbefalet af Philips. Hvis du anvender en sådan type tilbehør eller dele, annulleres garantien.• Dette apparat er kun beregnet til almindelig husholdningsbrug.• De angivne mængder og tilberedningstider i brugervejledningen må ikke overskrides.• Undlad at tilberede mere end én portion uden afbrydelse. Lad apparatet køle ned til stuetemperatur, inden du fortsætter.Bemærk• Støjniveau = 86 dB [A]Elektromagnetiske felter (EMF)Dette Philips-apparat overholder alle standarder i forhold til elektromagnetiske felter (EMF). Hvis apparatet håndteres korrekt i henhold til instruktionerne i denne brugervejledning, er det sikkert at bruge baseret på de forskningsresultater, der er adgang til på nuværende tidspunkt.Genbrug Dette symbol angiver, at dette produkt ikke må bortskaes sammen med almindeligt husholdningsaald (2012/19/EU).Følg dit lands regler for særskilt indsamling af elektriske og elektroniske produkter. Korrekt bortskaelse er med til at forhindre negativ påvirkning af miljøet og menneskers helbred.
2 Introduktion
Tillykke med dit køb og velkommen til Philips! Få alle fordele af den support, som Philips tilbyder, ved at registrere dit produkt på www.philips.com/welcome
3 Pakkens indhold (Fig. 1)
a Turboknap • Tryk og hold nede for at øge til den maksimale hastighedb Hastighedskontrol
•
: OFF-position
•
: hastighedsindstilling
c
Udløserknap • Tryk for at frigøre piskerisene eller dejkrogened Hul til piskerisene og dejkrogene• Hul A: til piskerisene og dejkrogene med tandhjul a• Hul B: til piskerisene og dejkrogene med tandhjul b (i større format)e Roterende skål (kun HR3745)f Mixerfod (kun HR3745)g Håndtag til frigørelse af mixerfodens armh Håndtag til frigørelse af mixereni Mixerenhedj Netledningk Ledningsklemmel To dejkroge m To trådpiskeris (kun HR3741)n To båndpiskeris (kun HR3740/HR3745)
4 Brug af apparatet (Fig. 2/Fig. 3/
Fig. 4)
Før første brugFør du bruger apparatet for første gang, skal du grundigt rengøre de dele, der kommer i kontakt med madvarer.Båndpiskeris/trådpiskeris/dejkrogeTænd for mixeren. Vælg en passende hastighed. Begynd at mixe ved en lav hastighed og skift derefter til en højere hastighed for at undgå stænk.
HR3740, HR3741
HR3745
©2017 Koninklijke Philips N.V.All rights reserved.4240 002 03062
2
HR3745
5
4
2
1
9
2
1
11
2
1
10
2
6
1
2
87
1
3
Tip
Piskerisene er til piskning af f.eks. æggehvider og øde. De kan også
bruges til blanding af kage-, småkage-, pandekage-, vael- og butterdej osv. Dejkrogene er til gærdej, pastadej osv.
Start med hastighed 1 for at forhindre sprøjt. Øg derefter hastigheden
langsomt. De bedste resultater for piskning opnås ved hastighed 5. Brug turboknappen til hurtigt at opnå maksimal hastighed Tryk dejskraberen mod den roterende skåls side for at fjerne ublandede ingredienser, så du opnår en ensartet blanding (kun HR3745). Du kan bruge mixeren sammen med stativet (g. 2) eller uden stativet (g. 3) (kun HR3745). Opskrifter med ingredienser i små mængder giver de bedste resultater, hvis du bruger mixeren uden stativ (kun HR3745).
Efter tilberedning af ingredienser i store mængder eller langvarig
tilberedning skal du lade mixeren køle af i to timer, før du tager den i brug igen.
Du kan være nødt til at justere mængden af væske, du skal bruge til
at forme dejen alt efter luftfugtighed og temperatur.
5 Rengøring (Fig. 6)
Forsigtig
Før du gør apparatet rent eller frigør tilbehøret, skal du tage det ud af
stikkontakten.Vask piskeris, dejkroge og den roterende skål i varmt vand tilsat lidt opvaskemiddel – eller i opvaskemaskinen.
6 Opbevaring
1 Rul ledningen rundt om apparatets fod.2 Placer piskerisene og dejkrogene i den roterende skål (kun HR3745). 3 Opbevar mixerenheden, mixerfoden samt den roterende skål (kun HR3745) på et tørt sted, hvor ingen af delene udsættes for direkte sollys eller andre varmekilder.
7 Garanti og service
Hvis du får problemer eller har brug for service eller oplysninger, bedes du gå ind på www.philips.com/support eller kontakte dit lokale Philips-kundecenter. Telefonnummeret ndes i folderen ”World-Wide Guarantee”. Hvis der ikke ndes et kundecenter i dit land, bedes du kontakte din lokale Philips-forhandler.Deutsch
1 Wichtige Hinweise
Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch des Geräts aufmerksam durch und bewahren Sie sie für eine spätere Verwendung
auf.
Achtung• Tauchen Sie die Motoreinheit niemals in Wasser. Spülen Sie sie auch nicht unter ießendem Wasser ab.• Bevor Sie das Gerät an eine Steckdose anschließen, überprüfen Sie, ob die auf der Unterseite des Geräts angegebene Spannung mit der Netzspannung vor Ort übereinstimmt.• Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, dessen Kundendienst oder einer ähnlich qualizierten Person ausgetauscht werden, um Gefährdungen zu vermeiden.NO BrukerhåndbokMS Manual penggunaPT Manual do utilizadorSV AnvändarhandbokTR Kullanım kılavuzuZH-S 用户手册ZH-T 使用手冊
AR
FA
EN User manual DA BrugervejledningDE Benutzerhandbuch
EL Εγχειρίδιο χρήσης
ES Manual del usuarioES-AR Manual del usuarioFI KäyttöopasIT Manuale utenteNL Gebruiksaanwijzing• Die Geräte können von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder psychischen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Kenntnis verwendet werden, wenn sie bei der Verwendung beaufsichtigt werden oder Anweisung zum sicheren Gebrauch der Geräte erhalten und die Gefahren verstanden haben.• Achten Sie darauf, dass Kinder nicht mit dem Gerät spielen.• Dieses Gerät sollte nicht von Kindern verwendet werden. Halten Sie das Gerät und das Netzkabel außerhalb der Reichweite von Kindern.• Bevor Sie den Mixer an die Stromversorgung anschließen, setzen Sie die Quirle in den Mixer ein.• Bevor Sie das Gerät einschalten, senken Sie die Quirle in die Zutaten.• Schalten Sie das Gerät aus, und trennen Sie es von der Stromversorgung, wenn Sie das Gerät unbeaufsichtigt lassen, bevor Sie es zusammensetzen, auseinandernehmen oder reinigen und bevor Sie Zubehör austauschen oder Teile anfassen, die sich bei Gebrauch bewegen.• Berühren Sie nicht das Getriebe der Mixerbasis, und setzen Sie keine Objekte in das Getriebe ein, besonders wenn das Gerät in Gebrauch ist. • Reinigen Sie Mixereinheit, Basis und Gri mit einem feuchten Tuch.Vorsicht• Verwenden Sie niemals Zubehör oder Teile, die von Drittherstellern stammen bzw. nicht von Philips empfohlen werden. Wenn Sie diese(s) Zubehör oder Teile verwenden, erlischt Ihre Garantie.• Dieses Gerät ist nur für den Gebrauch im Haushalt bestimmt.• Überschreiten Sie nicht die in der Bedienungsanleitung aufgeführten Mengen und Verarbeitungszeiten.• Verarbeiten Sie nur eine Portion. Lassen Sie das Gerät auf Raumtemperatur abkühlen, bevor Sie mit der Verarbeitung fortfahren.Hinweis• Geräuschpegel: Lc = 86 dB [A]Elektromagnetische FelderDieses Philips Gerät erfüllt sämtliche Normen bezüglich elektromagnetischer Felder. Nach aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen ist das Gerät sicher im Gebrauch, sofern es ordnungsgemäß und entsprechend den Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung gehandhabt wird.Recycling Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden kann (2012/19/EU).Befolgen Sie die örtlichen Bestimmungen zur getrennten Entsorgung von elektrischen und elektronischen Produkten. Eine ordnungsgemäße Entsorgung hilft, negative Auswirkungen auf Umwelt und Gesundheit zu vermeiden.
2 Einführung
Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips! Um das Kundendienstangebot von Philips vollständig nutzen zu können, registrieren Sie Ihr Produkt unter www.philips.com/welcome.
3 Lieferumfang (Abb. 1)
a Turbotaste • Gedrückt halten, um die maximale Geschwindigkeit zu erreichenb Geschwindigkeitsregler
•
: Position OFF
•
: Geschwindigkeitsstufe
c
Auswerfentaste • Drücken, um die Quirle oder Knethaken zu entfernend Önung für Quirle und Knethaken• Önung A: für Quirle und Knethaken mit Zahnrad a• Önung B: für Quirle und Knethaken mit Zahnrad b (größer)e Drehende Schüssel (nur HR3745)f Mixerbasis (nur HR3745)g Hebel zur Entriegelung des Arms der Mixerbasish Hebel, um den Mixer zu entriegelni Mixereinheitj Netzkabelk Kabelclipl Zwei Knethaken m Zwei Drahtquirle (nur HR3741)n Zwei Bandquirle (nur HR3740/HR3745)
4 Verwendung des Geräts (Abb. 2/
Abb. 3/Abb. 4)
Vor dem ersten GebrauchBevor Sie das Gerät zum ersten Mal verwenden, reinigen Sie die Teile gründlich, die mit Nahrungsmitteln in Kontakt kommen.Bandquirle/Drahtquirle/KnethakenSchalten Sie das Gerät ein. Wählen Sie eine passende Geschwindigkeit aus. Um Spritzer zu vermeiden, beginnen Sie mit einer langsamen Geschwindigkeit, und wechseln Sie dann zu einer höheren Geschwindigkeit.
Tipp
Die Quirle eignen sich zum Schlagen von Eiweiß und Sahne. Sie können auch zum Mixen von Kuchenteig, Keksteig, Pfannkuchen, Waeln, Blätterteiggebäck usw. verwendet werden.
Die Knethaken eignen sich zum Zubereiten von Hefeteig, Nudelteig
usw.
Beginnen Sie mit Geschwindigkeitsstufe 1, um Spritzer zu vermeiden.
Erhöhen Sie die Geschwindigkeit dann langsam. Verwenden Sie für bestmögliche Ergebnisse beim Schlagen Geschwindigkeitsstufe 5.
Mit der Turbotaste können Sie schnell die maximale Geschwindigkeit
erreichen. Drücken Sie zum Entfernen nicht vermischter Zutaten mit dem Teigschaber gegen den Rand der drehenden Schüssel, um eine gründlich verrührte Mischung zu erhalten (nur HR3745).
Sie können den Mixer mit (Abb. 2) oder ohne die Basis verwenden
(Abb. 3) (nur HR3745). Verwenden Sie bei Rezepten mit kleinen Mengen für beste Ergebnisse den Mixer ohne Ständer (nur HR3745).
Lassen Sie Ihren Mixer nach der Verarbeitung großer Mengen sowie
nach einer langen Verarbeitungsdauer 2 Stunden lang abkühlen, bevor Sie ihn erneut verwenden. Sie müssen eventuell die Flüssigkeitsmenge anpassen, um den Teig gemäß der Luftfeuchtigkeits- und Temperaturbedingungen zu formen.
5 Reinigung (Abb. 6)
Vorsicht
Bevor Sie das Gerät reinigen oder Zubehörteile entfernen, ziehen Sie
den Netzstecker aus der Steckdose.Reinigen Sie die Quirle, die Knethaken und die drehende Schüssel in warmem Spülwasser oder im Geschirrspüler.
1/2
1
a
b
c
e
l
d
f
g
h
i
m n
a
b
A
B
k
j

Ver el manual de Philips Viva Collection HR3741 aquí, gratis. Este manual pertenece a la categoría batidoras de mano y ha sido calificado por 1 personas con un promedio de 5.2 . Este manual está disponible en los siguientes idiomas: Español, Portugués, Inglés . ¿Tienes alguna pregunta sobre Philips Viva Collection HR3741 o necesitas ayuda? Haz tu pregunta aquí

¿Necesitas ayuda?

¿Tiene alguna consulta sobre el Philips y la respuesta no está en el manual? Haga su consulta aquí. Proporcione una descripción clara y completa de su problema y su consulta. Cuanto mejor describa su problema y consulta, más fácil será para otros propietarios de Philips proporcionarle una buena respuesta.

Número de preguntas: 0

General
Philips
Viva Collection HR3741 | HR3741/00
batidora de mano
8710103808930
Español, Portugués, Inglés
Manual de usuario (PDF)
Características
Color del productoBlanco
Longitud del cable1.2 m
País de origenChina
TipoBatidora de mano
Velocidad variableSi
TurboSi
Número de velocidades5
Tipo de controlBotones
Interruptor de encendido/apagado integradoSi
Base antideslizanteSi
Almacenamiento de cableSi
2
Panel de controlGris
Material
Material de la carcasaAcrilonitrilo butadieno estireno (ABS)
Material de la cuchillaAcero inoxidable
Control de energía
Potencia450 W
Frecuencia de entrada AC50 - 60 Hz
Contenido del embalaje
Manual de usuarioSi
mostrar más

¿No puede encontrar la respuesta a su consulta en el manual? Puede encontrar la respuesta a su consulta en las preguntas frecuentes sobre el Philips Viva Collection HR3741 más abajo.

¿El manual de Philips Viva Collection HR3741 está disponible en Español?

Sí, el manual de Philips Viva Collection HR3741 está disponible en Español.

¿No aparece tu pregunta? Haz tu pregunta aquí

No hay resultados