Speed-Link MINNIT manual

Speed-Link MINNIT
6.9 · 1
PDF manual
 · 2 páginas
Español
manualSpeed-Link MINNIT
PL
Użytkowanie zgodne z
przeznaczeniem
Ten produkt jest przeznaczony tylko
do podłączenia do komputera PC.
Jöllenbeck GmbH nie ponosi żadnej
odpowiedzialności za uszkodzenia
produktu lub obrażenia u ludzi na
skutek nieuważnego, nieprawidłowego,
niewłaściwego lub niezgodnego
z określonym przez producenta
użytkowania produktu.
Zagrożenia dla zdrowia
W przypadku skrajnie długiego
posługiwania się urządzeniami do
wprowadzania może dojść do problemów
zdrowotnych, jak złe samopoczucie
czy bóle głowy. Dlatego należy
robić regularne przerwy, a w razie
powtarzających się problemów należy
zasięgnąć porady lekarza.
Informacja o zgodności
Silne pola elektrostatyczne, elektryczne
lub elektromagnetyczne o wysokiej
częstotliwości (urządzenia radiowe,
telefony przenośne, telefony komórkowe,
mikrofalówki, rozładowania elektryczne)
mogą być przyczyną zakłóceń w działaniu
urządzenia (urządzeń). W takim wypadku
należy zachować większą odległość od
źródeł zakłóceń.
Pomoc techniczna
W razie problemów technicznych z tym
produktem proszę zwrócić się do naszej
pomocy technicznej, z która najszybciej
można skontaktować się przez naszą
stronę internetową www.speedlink.com.
FI
Määräysten mukainen käyttö
Tämä tuote soveltuu vain tietojen
syöttämiseen tietokoneeseen liittämisen
jälkeen. Jöllenbeck GmbH ei ota
minkäänlaista vastuuta tuotteeseen
syntyvistä vaurioista tai henkilöiden
loukkaantumisista, jotka johtuvat
tuotteen huolimattomasta, asiattomasta,
virheellisestä tai valmistajan ohjeiden
vastaisesta, käyttötarkoituksesta
poikkeavasta käytöstä.
Terveyshaitat
Äärimmäisen pitkä syöttölaitteiden
käyttö voi aiheuttaa terveydellisiä
vaivoja, kuten huonoa oloa tai kipuja.
Pidä säännöllisesti taukoja ja kysy
lääkäriltä apua, jos ongelmat toistuvat.
Vaatimustenmukaisuutta koskeva
huomautus
Voimakkaat staattiset, sähköiset
tai korkeataajuuksiset kentät
(radiolaitteistot, matkapuhelimet,
mikroaaltopurkaukset) voivat vaikuttaa
laitteen (laitteiden) toimintaan. Laite
on silloin yritettävä siirtää kauemmas
häiriön aiheuttavista laitteista.
Tekninen tuki
Jos sinulla on teknisiä ongelmia tämän
tuotteen suhteen, käänny tukemme
puoleen. Tukeen saat nopeimmin
yhteyttä verkkosivumme
www.speedlink.com kautta.
DK
Bestemmelsesmæssig anvendelse
Produktet er kun beregnet som
indtastningsenhed for tilslutning til
en PC. Jöllenbeck GmbH er ikke
ansvarligt for skader på produktet eller
personskader på grund af uforsigtig,
uhensigtsmæssig og ukorrekt
anvendelse eller anvendelse til et
formål, som ikke svarer til producentens
anvisninger.
Sundhedsrisiko
Ved anvendelse i meget lang tid
kan inputenheder være årsag til
sundhedsmæssige skader som ubehag
eller smerter. Hold regelmæssigt
pause, og søg læge, hvis problemerne
gentager sig.
Overensstemmelseshenvisning
Under påvirkning af stærke statiske,
elektriske felter eller felter med høj
frekvens (radioanlæg, mobiltelefoner,
mikrobølge-afl adninger), kan der opstå
funktionsforstyrrelser af enheden
(enhederne). I dette tilfælde bør du
prøve på, at forstørre afstanden til
forstyrrende enheder.
Teknisk support
Ved tekniske problemer med dette
produkt, kontakt venligst vores support
som du fi nder på vores webside
www.speedlink.com.
SE
Föreskriven användning
Den här produkten ska endast
användas som inputapparat och
anslutas till en dator. Jöllenbeck GmbH
tar inget ansvar för skador på produkt
eller person som är ett resultat av
ovarsamhet, slarv, felaktig användning
eller att produkten använts för syften
som inte motsvarar tillverkarens
anvisningar.
Hälsorisker
Att använda inputapparater extremt
länge kan leda till problem med hälsan,
t ex obehag eller smärtor. Lägg in
regelbundna pauser och konsultera en
läkare om problemen återkommer.
Information om funktionsstörningar
Starka statiska, elektriska och
högfrekventa fält (radioanläggningar,
mobiltelefoner, urladdningar från
mikrovågsugnar) kan påverka
apparatens/apparaternas funktion. I så
fall ska du försöka öka avståndet till den
apparat som stör.
Teknisk support
Om du får tekniska problem med
produkten kan du vända dig till vår
support. Du når den snabbast genom
vår webbsida www.speedlink.com.
EL
Χρήση σύμφωνη με τους
κανονισμούς
Αυτό το προϊόν ενδείκνυται μόνο
ως συσκευή εισαγωγής για τη
σύνδεση σε έναν υπολογιστή. Η
Jöllenbeck GmbH δεν αναλαμβάνει
καμία ευθύνη για ζημιές στο προϊόν
ή για τραυματισμούς ατόμων λόγω
απρόσεκτης, ακατάλληλης, εσφαλμένης
χρήσης ή χρήσης του προϊόντος για
διαφορετικό από τον αναφερόμενο από
τον κατασκευαστή, σκοπό.
Κίνδυνοι για την υγεία
Σε εξαιρετικά μακρά χρήση συσκευών
εισαγωγής, μπορεί να εμφανιστούν
ενοχλήσεις στην υγεία όπως σωματική
δυσφορία ή πόνοι. Κάνετε τακτικά
διαλείμματα και αναζητάτε ιατρική
συμβουλή σε επίμονα προβλήματα.
Υπόδειξη συμμόρφωσης
Υπό την επίδραση δυνατών στατικών,
ηλεκτρικών πεδίων ή πεδίων υψηλής
συχνότητας (ασύρματες εγκαταστάσεις,
κινητά τηλέφωνα, αποφορτίσεις
συσκευών μικροκυμάτων) ίσως
υπάρξουν επιδράσεις στη λειτουργία
της συσκευής (των συσκευών). Σε αυτή
την περίπτωση δοκιμάστε να αυξήσετε
την απόσταση προς τις συσκευές που
δημιουργούν παρεμβολή.
Τεχνική υποστήριξη
Σε τεχνικές δυσκολίες με αυτό το
προϊόν, απευθυνθείτε στο τμήμα
υποστήριξης, στο οποίο μπορείτε να
έχετε γρήγορη πρόσβαση μέσω της
ιστοσελίδας μας www.speedlink.com.
CZ
Použití podle předpisů
Tento produkt je vhodný pouze jako
vstupní zařízení pro připojení na
počítač. Firma Jöllenbeck GmbH
nepřebírá ručení za poškození výrobku
nebo zranění osob, vzniklé v důsledku
nedbalého, neodborného, nesprávného
použití výrobku, nebo v důsledku použití
výrobku k jiným účelům, než byly
uvedeny výrobcem.
Zdravotní rizika
Extrémně dlouhé používání vstupních
zařízení může být příčinou zdravotních
problémů, jako jsou bolesti nebo
nevolnost. Dělejte časté přestávky a
v případě opakujících se problémů
konzultujte lékaře.
Informace o konformitě
Za působení silných statických,
elektrických, nebo vysokofrekvenčních
polí (rádiová zařízení, mobilní telefony,
mikrovlnné výboje) může dojít k
omezení funkčnosti přístroje (přístrojů).
V takovém případě se pokuste zvětšit
distanci k rušivým přístrojům.
Technický suport
V případě technických problémů s
tímto produktem kontaktujte prosím
náš suport, který je nejrychleji dostupný
prostřednictvím našich webových
stránek www.speedlink.com.
HU
Rendeltetésszerű használat
A termék csak számítógépre
csatlakoztatva alkalmas beadó
készülékként. A Jöllenbeck GmbH
nem vállal felelősséget a termékben
keletkezett kárért vagy vagy személyi
sérülésért, ha az fi gyelmetlen,
szakszerűtlen, hibás, vagy nem a
gyártó által megadott célnak megfelelő
használatból eredt.
Egészségügyi kockázat
Ha rendkívül hosszú ideig használjuk
a beadó készülékeket, olyan
egészségügyi panaszok léphetnek fel,
mint rossz közérzet vagy fájdalom.
Rendszeresen tartson szünetet és
visszatérő panasz esetén forduljon
orvoshoz.
Megfelelőségi tudnivalók
Erős statikus, elektromos
vagy nagyfrekvenciájú mezők
(rádióberendezések, mobiltelefonok,
vezetékmentes telefonok, mikrohullámú
sütők, kisülések) hatására a készülék (a
készülékek) működési zavara léphet fel.
Ebben az esetben próbálja meg növelni
a távolságot a zavaró készülékekhez.
Műszaki támogatás
A termékkel kapcsolatos műszaki
problémák esetén forduljon
Támogatásunkhoz, melyet
leggyorsabban honlapunkon
www.speedlink.com keresztül érhet el.
NO
Forskriftsmessig bruk
Dette produktet er kun ment som
inn-data apparat for tilkobling til en
datamaskin. Jöllenbeck GmbH ta
intet ansvar for produktet eller for
personskader som skyldes ikke
forskriftsmessig eller feil bruk, eller bruk
av produktet utover det som er angitt fra
produsenten.
Heleserisiko
Ved ekstremt lang bruk av
inndataenheter kan føre til
helseproblemer som ubehag eller
smerter. Legg derfor inn regelmessige
pauser og kontakt lege dersom
problemene vedvarer.
Samsvarsanvisning
Ved påvirkning av sterke statiske,
elektriske eller høyfrekvente felt
(radioanlegg, mobiltelefoner,
mikrobølge-utladninger) kan det
forekomme funksjonsfeil på apparatet/
apparatene. Forsøk i så fall å øke
avstanden til forstyrrende utstyr.
Teknisk Support
Hvis du har tekniske problemer med
dette produktet, må du ta kontakt med
vår Support, som du raskest kan nå via
vår nettside www.speedlink.com.
VERS. 1.0

QUICK INSTALL GUIDE

MINNIT

MOBILE MOUSE – FLEXCABLE
SL-6166-BNSL-6166-BYSL-6166-GD SL-6166-GN
©2013 Jöllenbeck GmbH. All rights reserved. SPEEDLINK
®
, the SPEEDLINK word mark and
the SPEEDLINK swoosh are registered trademarks of Jöllenbeck GmbH. All trademarks are the
property of their respective owner. Jöllenbeck GmbH shall not be made liable for any errors that
may appear in this manual. Information contained herein is subject to change without prior notice.
JÖLLENBECK GmbH, Kreuzberg 2, 27404 Weertzen, GERMANY
TECHNICAL SUPPORT
Having technical problems with this product? Get in touch with our Support team –
the quickest way is via our website: www.speedlink.com
.
SE
1. Koppla musen till en ledig USB-port på din dator. Den upptäcks och installeras automatiskt av operativsystemet.2. För att få önskad längd på kabeln håller du fast kabeln intill musen och vid USB-kontakten och drar samtidigt ut kabeln. Kabelhållaren låser fast av sig själv.3. För att rulla in kabeln drar du i bägge ändarna av den och låter den glida in i kabelhållaren.
CZ
1. Zapojte myš do volného rozhraní USB na vašem počítači. Operační systém zařízení automaticky detekuje a nainstaluje.2. Chcete-li nastavit požadovanou délku kabelu, podržte pevně kabel na myši a konektor USB a vytahujte vše současně. Kabelová cívka zaskočí samočinně.3. K navinutí kabelu jej tahejte na obou koncích a nechte jej samočinně navinout do kabelového navijáku.
DK
1. Slut musen til et ledigt USB-stik på din computer. Apparatet registreres og installeres automatisk af operativsystemet.2. For at indstille den ønskede kabellængde skal du holde kablet fast i musen og USB-stikket og trække det ud. Kabelrullen går automatisk i indgreb.3. For at rulle kablet op skal du trække i begge ender og lade det glide ind i kabelrullen.
EL
1. Συνδέστε το ποντίκι με μια ελεύθερη διασύνδεση USB του υπολογιστή σας. Η συσκευή αναγνωρίζεται αυτόματα από το λειτουργικό σύστημα και εγκαθίσταται.2. Για να ρυθμίσετε το επιθυμητό μήκος του καλωδίου, κρατήστε καλά το καλώδιο στο ποντίκι και στο βύσμα USB και τραβήξτε ταυτόχρονα προς τα έξω. Ο κύλινδρος καλωδίου ασφαλίζει από μόνος του.3. Για να τυλίξετε το καλώδιο, τραβήξτε το και στα δύο άκρα και αφήστε το να ολισθήσει στη διάταξη τύλιξης καλωδίου.
PL
1. Podłącz myszę do wolnego portu USB komputera. Urządzenie zostanie automatycznie rozpoznane i zainstalowane przez system operacyjny.2. Aby ustawić pożądaną długość przewodu, należy przytrzymać w jednej dłoni mysz, a w drugiej wtyk USB przewodu i jednocześnie odsuwać je od siebie. Rolka przewodu zablokuje się automatycznie.3. Aby zwinąć przewód, pociągnij za jego oba końce i pozwól, by nawinął się na rolkę.
FI
1. Liitä hiiri tietokoneen vapaaseen USB-liitäntään. Käyttöjärjestelmä tunnistaa ja asentaa laitteen automaattisesti.2. Säädä johdon haluttu pituus pitämällä johdosta kiinni hiirestä ja USB-pistokkeesta ja vetämällä johtoa samanaikaisesti ulos. Johtokela lukittuu itsestään.3. Kelaa johto kelalle vetämällä molemmista päistä ja antamalla johdon liukua varovasti johtokelalle.
HU
1. Csatlakoztassa az egeret számítógépe egy szabad USB portjára. Az eszközt az operációs rendszer magától felismeri és telepíti.2. Ha a kábelt a kívánt hosszúságúra szeretné beállítani, fogja meg szorosan az egéren és az USB porton lévő kábelt és egyszerre húzza ki. A kábelcsévélő magától pattan be a helyére.3. A kábel felcsévéléséhez húzza a kábel mindkét végét, és engedje belecsúszni a kábelcsévélőbe.
NO
1. Koble musen til en ledig USB-port på datamaskinen. Operativsystemet fi nner og installerer enheten automatisk.2. Hold fast kabelen på musen og USB-pluggen mens du drar den ut til ønsket lengde. Kabelspolen låser seg av seg selv.3. Når du skal rulle inn igjen kabelen, drar du i begge ender og lar kabelen gli forsiktig inn i spolen.
CONNECTION ADJUSTING THE CABLE LENGTH RETRACTING THE CABLE

1 2 3

A
B

Manual

Ver el manual de Speed-Link MINNIT aquí, gratis. Este manual pertenece a la categoría Ratones y ha sido calificado por 1 personas con un promedio de 6.9 . Este manual está disponible en los siguientes idiomas: Español, Inglés . ¿Tienes alguna pregunta sobre Speed-Link MINNIT o necesitas ayuda? Haz tu pregunta aquí

¿Necesitas ayuda?

¿Tiene alguna consulta sobre el Speed-Link MINNIT y la respuesta no está en el manual? Haga su consulta aquí. Proporcione una descripción clara y completa de su problema y su consulta. Cuanto mejor describa su problema y consulta, más fácil será para otros propietarios de Speed-Link MINNIT proporcionarle una buena respuesta.

Número de preguntas: 0

Speed-Link MINNIT especificaciones

A continuación encontrará las especificaciones del producto y las especificaciones del manual del Speed-Link MINNIT.

General
Marca Speed-Link
Modelo MINNIT | SL-6366-GN
Producto Ratón
EAN 4027301108453, 4027301129373, 4027301321074, 4027301361667, 4027301363166, 4027301379730, 4027301514353, 4027301727661, 4027301953930
Idioma Español, Inglés
Tipo de archivo Manual de usuario (PDF)
Ratón
Interfaz del dispositivo RF inalámbrica
Cantidad de botones 3
Tecnología de detección de movimientos Óptico
Propósito Oficina
Uso recomendado Computadora portátil
Rueda de desplazamiento
Resolución de movimiento 1200
Tipo de desplazamiento Rueda
Frecuencia de banda 2.4
Cantidad de ruedas de desplazamiento 1
Ergonomía
Alcance inalámbrico 8
Conectar y usar (Plug and Play)
Contenido del embalaje
Interfaz de receptor inalámbrico USB Type-A
Tipo de receptor Receptor nano
Diseño
Color del producto Black,Green
Factor de forma Ambidiestro
Coloración de superficie Monocromático
Otras características
Cantidad de productos incluidos 1 piezas
Potencia
Fuente de energía Pilas
Tecnología de batería Alcalino
Cantidad de baterías soportadas 1
Tipo de batería AAA
Peso y dimensiones
Ancho 49
Profundidad 85
Altura 29
Peso -
mostrar más

Preguntas frecuentes

¿No puede encontrar la respuesta a su consulta en el manual? Puede encontrar la respuesta a su consulta en las preguntas frecuentes sobre el Speed-Link MINNIT más abajo.

¿No aparece tu pregunta? Haz tu pregunta aquí

No hay resultados